Ucret Butce Simulasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu

İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir bölümdür. Ücret simülasyonu ile bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli veriler elde edilir. Ayrıca, iş gücü hareketlerinin de simülasyona eklenmesi mümkündür.

Ücret simülasyon çalışmalarında kullanılacak yasal parametreler, Tanımlar menüsü altında Senaryo Kanun Parametreleri ile tanımlanır. Ücret simülasyon senaryolarında sanal ve/veya gerçek sicil kartları kullanılır. Çalışma Parametresi olarak Kuruma ait parametreler kullanılmaktadır. Simülasyon bölümünde yeniden parametre tanımı yapılmaz. Sanal sicil kartları, simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için kullanılır. İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.

Ücret Simülasyonu program bölümü şu menü seçeneklerinden oluşmaktadır:
Tanımlar: Ücret simülasyon hesaplarında kullanılacak senaryo kanun parametreleri ve senaryo sanal sicil kartları bu menü altında yer alan

 Senaryo Kanun Parametreleri  Senaryo Sanal Sicil Kartları

Seçenekleri ile kaydedilir.
Kayıtlar: Ücret simülasyon hesaplarında kullanılacak senaryoların kaydedildiği bölümdür.
Raporlar: Ücret simülasyon sonuçlarının raporlandığı menü seçeneğidir.

Senaryo Kanun Parametreleri

Ücret simülasyon çalışmalarında kullanılacak yasal parametreler Senaryo Kanun Parametreleri ile tanımlanır. Ücret Simülasyonu program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni kanun parametresi tanımlamak ve varolan kayırlar üzerinde yapılacak işlemler için aşağıda yer alan menü seçenekleri kullanılır.

Kodu: Senaryo kanun parametresi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Parametre adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

SGK Matrahları: Bu başlık altındaki alanlardan ücret hesaplamalarında kullanılan İşçi Taban Matrahı ve İşçi Tavan Matrahı belirtilir.

SGK primleri kişinin aldığı ücrete göre değişmektedir. Ancak kesilecek primlerin bir taban ve bir tavan değeri vardır. Primler taban değerinin altına inemeyeceği gibi, tavan değerinin üstüne de çıkamaz. Buna bağlı olarak belirli bir ücretin üstüne çıkıldığında SSK primi sabit bir tavan rakamına erişir. Belirli bir ücretin altında ücret alanlar içinse tabana karşılık gelen prim ödenir.

 Gelir Vergisi: Bu başlık altında yer alanlardan
  Çocuk Yardımı Muafiyeti
  Yemek Yardımı Muafiyeti
  Sakatlık İndirimleri

için geçerli olacak tutarlar girilir.

Bu oranlar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi gereken oranlardır.

Gelir Vergisi Dilimleri: Bu başlık altındaki alanlardan ücretlinin brüt kazancına göre ödeyeceği vergi yüzdesini belirten gelir vergisi dilimleri ile bu dilime düşen vergi oranı kaydedilir.

Diğer: Bu başlık altında yer alan Kıdem Tavan Matrahı ve Damga Vergisi oranı girilir. Bu bilgiler kıdem tazminatı hesaplarında kullanılır.

 Kanun Parametrelerini Aktar: Kanun Parametrelerinde yer alan bilgileri Senaryo kanun parametrelerine aktarmak için kullanılır. Kanun Parametrelerine ulaşılır ve seçim yapılır. Açılan listede sadece İncele seçeneği aktif durumdadır.

Senaryo Sanal Sicil Kartları

Ücret simülasyon senaryolarında sanal sicil kartları kullanılır. Bu kartlar Tanımlar menüsü altında yer alan Senaryo Sanal Sicil Kartları seçeneği ile kaydedilir. Simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için Sanal Sicil kayıtlarına ihtiyaç vardır. İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.

Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Sanal Sicil Kartları Listesi’nde yer alan seçenekler kullanılır.

Senaryo Sanal Sicil Bilgileri

Sanal sicil kartları simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için kullanılır. İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.

Sanal sicil bilgileri, Tanımlar menüsü altında yer alan Sanal Sicil Kartları seçeneği ile kaydedilir. Sanal sicil kartları listesinde Ekle seçeneği tıklanarak açılan tanım penceresinden kartlar oluşturulur.

Senaryo Sanal Sicil Kartı için Muhafiyetler ve Tabilikler belirlenir.
Kıdem Ekleri: Bu başlık altındaki seçenekler ile personelin kıdem günü ve kıdem ek ödeme bilgileri kaydedilir.

 Sicil Aktarımı: Gerçek Sicil Kartına ait ücret ve hak bilgilerini Sanal Sicil Kartı formuna aktarmak için
kullanılır. Sicil Aktar düğmesi ile Sicil Kartları listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Açılan listede sadece İncele,
Ara ve Filtrele seçenekleri aktif durumdadır. Sicil kartları listesinden seçim yapıldığında, işlem yapılan senaryo Sanal Sicil kartına ait alan değerleri seçilen sicil kartının değerleri ile güncellenmiş olur. Böylece tekrar sanal sicil kartı üretmeye gerek kalmaz.

Ek Haklar

Sanal sicil kartı üzerinde yer alan Ek Haklar seçeneği ile ücret simülasyon hesaplamalarında sicil için geçerli olacak ek haklar ( sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti) bilgileri kaydedilir.

Ek hak tipi alanında sicil için geçerli olacak ek hak tipi seçilir. Bu alan

Sosyal yardım Ek ödeme Ek kesinti

seçeneklerini içerir.

Tip alanında yapılan seçime göre geçerli olacak parametre ek hak alanında belirlenir. Bu alandan kayıtlı sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti çalışma parametreleri listelerine ulaşılarak seçim yapılır. Ek hak için yapılan ödeme ya da kesinti ise Tutar alanında belirtilir.

Ücret Simülasyonunda kullanılan Hesap Şablonu, Gerçek Hesap Şablonları üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan “Ücret Simülasyonunda Kullan” seçeneği ile belirlenir.

Ücret Simülasyonunda kullanılan Bordro Parametreleri Hesap şablonunun bağlı olduğu Kuruma ait Bordro Parametreleridir.
Sanal Sicil kartları için öndeğer Kurum çalışma parametreleri de seçili kuruma göre dikkate alınmaktadır.

Senaryo Kayıtları

Senaryo kayıtları, simülasyon hesabının yapılacağı parametreleri biraya getiren kayıtlardır. Hesaplamanın geçerli olacağı tarih aralığını belirler. Varsa kur tarihi parametrelerini gösterir.
Ücret simülasyon hesaplamalarında kullanılacak senaryolar Ücret Bütçe Simülasyonu program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alan Senaryo Kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Yeni senaryo tanımlamak ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Senaryo Kayıt Bilgileri

Simülasyon hesaplarında kullanılacak parametreler senaryolar ile kaydedilir. Senaryo Kayıtları Listesi’nde Ekle seçeneği ile kaydedilen pencereden hesaplamanın geçerli olacağı tarih aralığı ve kur tarihi bilgileri ile hesaplamalarda geçerli olacak kanun parametreleri, izlenecek adımlar kaydedilir hesaplamalar yapılır ve raporlanır.

Senaryo kayıt penceresi 2 ana bölümden oluşmaktadır. Üst bölümdeki alanlardan senaryo kaydına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırda ise hesaplamalarda geçerli olacak kanun parametrelerine ait bilgiler ile parametre adımları belirlenir. Senaryo kayıt bilgileri şunlardır:

Kodu: Senaryo kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklaması: Senaryonun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Başlangıç ve Bitiş Ay ve Yılı: Senaryonun geçerli olacağı tarih aralığını belirtir.
Kur Tarihi: Döviz özelliğinin kullanılması durumunda puantaj üretiminde esas alınacak kur tarihini belirtir. Bu alan,

Aybaşı  Dönem başı  Ay sonu Çalışma Tarihi  Diğer

seçeneklerini içerir. Hesaplamalar, burada yapılan seçime göre kur tablosundan okunacak kur değeri dikkate alınarak yapılır.

Senaryo Kanun Parametreleri

Senaryoda simülasyon hesabında kullanılacak kanun parametreleri, senaryo tanım penceresinde Kanun Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Başlangıç Ay: Hesaplamalarda dikkate alınacak başlangıç ayını belirtir.

Başlangıç Yıl: Hesaplamalarda dikkate alınacak başlangıç yılını belirtir.

Kodu: Bütçe simülasyon hesaplarında kullanılacak kanun parametresinin kodudur. Kayıtlı senaryon kanun parametreleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Açıklama: Kod alanında seçilen senaryo kanun parametresinin açıklaması bu alan aktarılır. Bu alandan da kayıtlı senaryo kanun parametrelerine ulaşılması ve seçim yapılması mümkündür.

Senaryo Parametre Adımları

Senaryo simülasyon hesabında kullanılacak olan artış oranları ve kalemleri Parametre Adımları seçeneği ile kaydedilir.

Artış oranları yalnızca ücret dikkate için verilebileceği gibi, ücrete etki eden ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardımlar dikkate alınarak da verilebilir. Ücret hesaplamalarında izlenecek adımlar Parametre adımları penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan

Basit Adım Ekle Detaylı Adım Ekle

seçenekleri ile kaydedilir.

 

Basit Adım Ekle: Basit Adım Ekle seçeneği ile sadece ücret parametresi için hesaplamalarda geçerli olacak değerler girilir. Girilen değerler ücret artış oranını düzenler.

Detaylı Adım Ekle: Detaylı Adım Ekle seçeneği ile açılan Detaylı Adım tanımlama penceresinde puantaj hesabına etki eden tüm çalışma parametre tiplerinde kayıt oluşturulabilir.

Basit Adım Ekleme

Basit adım ekleme seçeneği ile yalnızca ücret artış oranı düzenlenir.

Hesaplama şekli alanında Hesaplama adımın simülasyonu ne şekilde etkileyeceği gösterilir.
Bu alan

Ekle Çıkar Etkileme

seçeneklerini içerir.

Ekle seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler senaryo sonucuna eklenir.
Çıkar seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler senaryo sonucundan çıkarılır.
Etkileme seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler sadece gösterilir.

Ücret artış tipi alanında artışın ücretlere ne şekilde yansıyacağı belirlenir. Bu alan;

Yüzde Tutar Değer

seçeneklerini içerir. Bu alanda yapılan seçime göre değer girişi ücret artışı alanında kaydedilir.

Detaylı Adım: Detaylı Adım Ekle seçeneği ile çalışma parametre tipi (sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti) belirlenir. İlgili adımda listelenen parametreler gerçek Kurum Çalışma parametreleridir.

Parametre tip alanında seçilen parametre için hesaplamada geçerli olacak veriler ve

. Ay
. Yıl
. Artış tipi
. Değer

Kolonlarında belirtilir. Parametrenin hesaplamada kullanılıp kullanılmayacağı Uygula kolonunda yapılacak seçimle belirlenir.
Hesaplama: Simülasyonda kullanılacak sicillere ait ücret hesaplama yönteminin toplu olarak değiştirildiği
alandır. Basit Adım Ekle ve Detaylı Adım Ekle formları üzerinde yer alır. Detaylı Adım formundaki
Hesaplama alanı sadece Parametre Tipi Ücret olarak seçildiğinde aktif hale gelir.

. *
. Net
. Brüt

Olmak üzere üç seçeneklidir.

* : Sicillerin ücret tipinde değişiklik yapılmaz.

Net: Sicillerin ücret tipi Net olarak atanır.

Brüt: Sicillerin ücret tipi Brüt olarak atanır.

Senaryoda Kullanılacak Sicil Kartlarının Seçilmesi

Gerek basit gerekse detaylı adım için yapılan tanımların geçerli olacağı sicil kartları basit ve detaylı adım pencerelerinde yer alan Seçili Siciller seçeneği ile belirlenir.

Senaryoda kullanılacak sicil kartları Adım Sicilleri Listesi’nde yer alan Filtrele seçeneği Gerçek Sicil ve Sanal Sicil filtre seçenekleri kullanılarak seçilir.

Sanal / gerçek sicil kartları filtrelendikten sonra gelen pencerede işe giriş ve işten çıkış gün, ay, yıl bilgileri girilebilir.

Senaryo Sonuçları

Simülasyon hesabı yapılırken hesaplanan değerler ‘Kaydet’ aşamasında sonuç tablosuna işlenir. Kaydetme işlemi olmadan hesaplama yapılmış olsa da veritabanına kayıt atılmaz.

Senaryo kaydı üzerinde parametre girişleri tamamlandıktan sonra, yani senaryo modeli kurulduktan sonra eldeki parametrelere göre ücret bütçe simülasyonu Hesapla seçeneği tıklanarak başlatılır.

Hesaplama sırasında senaryoda tanımlanmış Başlangıç Ay ve Yılı ile Bitiş Ay ve Yılı arasındaki her ay için seçili her sicil kaydının yine simülasyonda tanımlanmış parametrelere göre ücret hesabı yapılır. Hesaplanan değerler ‘Kaydet’ butonuna basılmasıyla birlikte veritabanında LH_00X_SCRESULT tablosuna işlenir.

Senaryo Analizi

Senaryo analiz sayfasında hesaplama sonucu elde edilen değerlerin grafik gösterimi yapılır. Burada ‘Grafik Türü’ ile listeden grafik türü seçimi yapılarak (‘1’ Sütun, ‘2’ Çizgi) gösterilecek grafik şekli belirlenir. Gruplama seçeneklerinde gösterilecek kayıtların grafikteki gruplama seçeneği (‘1’ Adım, ‘2’ Dönem) belirlenir. Belirtilen grafik ve grup seçeneklerine göre Toplam Maliyet grafiksel olarak gösterilir ve Grafiği Yazdır seçeneği ile yazıcı çıktısı alınabilir.

 

Ücret Simülasyon Sonuçları

Ücret bütçe simülasyon sonuçlarının raporlandığı seçenektir. Ücret Bütçe Simülasyonu program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçeneklerine uygun olarak listeleme yapılır.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir